[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by องค์การบริการส่วนตำบลดงมะไฟ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
 @ข้อมูลโรงเรียน






 ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
การจัดชั้นเรียน/ข้อมูลนักเรียน
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ข้อมูลฝ่ายงานวิชาการ
ข้อมูลฝ่ายงานงบประมาณ
ข้อมูลฝ่ายงานบริหารทั่วไป
กระดานแสดงความคิดเห็น
เข้าสู่ระบบ Admin
ลิ้งค์น่าสนใจ

ราคาน้ำมันวันนี้
ข่าวประชาสัมพันธ์งานบริหารทั่วไป
โครงการการศึกษาต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน
หมวดหมู่ :: ข่าวประชาสัมพันธ์งานทั่วไป
     โครงการการศึกษาต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน... 25 / ก.พ. / 2562
[ เข้าชม/Comment 12/0 ]
ขนส่งจังหวัดสกลนครให้ความรู้เกี่ยวกับกฏจราจร
หมวดหมู่ :: ข่าวประชาสัมพันธ์งานทั่วไป
     เจ้าหน้าที่ขนส่งจังหวัดสกลนครให้ความรู้เกี่ยวกับกฏจราจรและการขับขี่ยานพหนะอย่างปลอดภัย... 11 / ก.ย. / 2560
[ เข้าชม/Comment 556/0 ]
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
หมวดหมู่ :: ข่าวประชาสัมพันธ์งานทั่วไป
     โรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคี จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐... 25 / ก.ค. / 2560
[ เข้าชม/Comment 591/0 ]
อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด...
 หลักสูตรการศึกษา

 


สรุปผลกิจกรรมแข่งขันทางวิชาการโรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคี

ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๗

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔  ระดับประเทศ
ชนะเลิศ  เหรียญทอง  ร้อยละ  ๙๒  การฉีกปะ  ตัดกระดาษ  ระดับปฐมวัย


ระดับงานศิลปหัตถกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ครั้งที่ ๖๔ ที่จังหวัดสกลนคร

ลำดับ

หมวดหมู่

รายการ

คะแนน

เหรียญ

อันดับ

       ๑

ปฐมวัย

การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย

 ๘๔.๐๐

 ทอง

 ๑๗

       ๒

ปฐมวัย

การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย

 ๘๘.๘๐

 ทอง

 ๒๓

      ๓

ปฐมวัย

การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย

 ๙๖.๐๐

 ทอง

 

       ๔

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.๑-

 ๕๖.๐๐

 เข้าร่วม

 ๒๖

       ๕

 

เรียนร่วม – คณิตศาสตร์

 

การแข่งขันคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวันประเภท
นักเรียน
ที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.๑-

 ๙๒.๕๐

 


 ทอง

 


 ๑๐

 


       ๖

 

เรียนร่วม – ภาษาไทย

 

การแข่งขันการจัดทำหนังสือ
เล่มเล็กประเภทนักเรียนที่มี
ความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.๔
-

 ๗๔.๐๐

 

 เงิน

 

 ๔๙

 


งานมหกรรมวิชาการเฉลิมพระเกียรติ  ครั้งที่  ๑๑

ระดับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๒

ได้ลำดับที่  ๑๐  ของ สพป.สกลนคร เขต ๒

๒๒  เหรียญทอง    เหรียญเงิน    เหรียญทองแดง

ลำดับ

หมวดหมู่

รายการ

คะแนน

เหรียญ

อันดับ

        ๑

ปฐมวัย

การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย

๙๘.๐๐

ทอง

ชนะเลิศ

        ๒

ปฐมวัย

การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย

๙๘.๐๐

ทอง

ชนะเลิศ

        ๓

ปฐมวัย

การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย

๙๕.๐๐

ทอง

ชนะเลิศ

        ๔

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.๑-

๘๐.๐๐

ทอง

ชนะเลิศ

        ๕

 

เรียนร่วม – คณิตศาสตร์

 

การแข่งขันคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวันประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.๑-

๘๕.๐๐

 

ทอง

 

ชนะเลิศ

 

        ๖

 

เรียนร่วม –ภาษาไทย

 

การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็กประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.๔-

๘๒.๐๐

 

ทอง

 

ชนะเลิศ

 

        ๗

ปฐมวัย

การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย

๙๒.๐๐

ทอง 


        ๘

 

ภาษาไทย

 

การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญป.๑-

๙๒.๐๐


ทอง

 

รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

        ๙

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.๔-

๘๘.๕๐

ทอง

รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

      ๑๐

 

เรียนร่วม – ภาษาไทย

 

การแข่งขันการเล่านิทานประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.๑-

๘๗.๐๐

 

ทอง

 

รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

       ๑๑

 

คอมพิวเตอร์

 

การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.๔-

๘๓.๐๐

 

ทอง

 

รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

       ๑๒

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.๔-

๘๓.๐๐

ทอง

รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

๑๓

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.๔-

๘๘.๐๐

ทอง


๑๔

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.๑-

๘๗.๗๕

ทอง


๑๕

 

เรียนร่วม – ภาษาไทย

 

การแข่งขันการเล่านิทานประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.๑-

๘๐.๐๐

 

ทอง

 

 

๑๖

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเล่านิทานคุณธรรม   ป.๔-

๘๗.๗๕

ทอง


๑๗

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.๔-

๘๒.๐๐

ทอง


๑๘

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.๔-

๘๔.๐๐

ทอง


๑๙


เรียนร่วม – ศิลปะ

 

การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.๑-

๘๐.๐๐

 

ทอง



๒๐

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.๑-

๘๒.๐๐

ทอง


๒๑

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.๑-

๘๗.๕๐

ทอง

๑๐

๒๒

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.๑-

๘๔.๔๐

ทอง

๑๐

๒๓

 

เรียนร่วม – ภาษาไทย

 

การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้  ป.๑-

๗๘.๐๐

 

เงิน

 

รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

 

๒๔


สุขศึกษา และพลศึกษา

 

การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.๑-

๗๙.๐๐

 

เงิน

  


๒๕

คอมพิวเตอร์

การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.๔-

๗๓.๐๐

เงิน


๒๖

 

วิทยาศาสตร์

 

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.๔-

๗๖.๐๐

 

เงิน

 

๑๐


๒๗

 

คอมพิวเตอร์

 

การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.๑-

๗๒.๐๐

 

เงิน

 

๑๓

 

๒๘

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดสวดมนต์แปล ป.๑-ม.๓

๗๖.๐๐

เงิน

๑๕

๒๙

คณิตศาสตร์

การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.๔-

๖๐.๐๐

ทองแดง


๓๐

คอมพิวเตอร์

การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.๔-

๖๓.๐๐

ทองแดง

๑๑

๓๑

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขันวาดภาพ  ระบายสี ป.๔-

๖๗.๐๐

ทองแดง

๑๗

 

--------------------------------------------------------------------------------------

 

สรุปผลกิจกรรมแข่งขันทางวิชาการ

ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๖

ระดับงานศิลปหัตถกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ครั้งที่ ๖๓ ที่จังหวัดนครพนม –จังหวัดมุกดาหาร

เหรียญทอง การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัดปะ กระดาษ ระดับปฐมวัย

 

งานมหกรรมวิชาการเฉลิมพระเกียรติ  ครั้งที่  ๑๐

ระดับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๒

ได้ลำดับที่  ๑๒  ของ สพป.สกลนคร เขต ๒

๒๐  เหรียญทอง    เหรียญเงิน    เหรียญทองแดงและ  ๓ ชมเชย

 

--------------------------------------------------------------------------------------

 

สรุปผลกิจกรรมแข่งขันทางวิชาการ

ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๕

ระดับงานศิลปหัตถกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ครั้งที่ ๖๒ ที่จังหวัดชัยภูมิ

เหรียญทอง  อันดับที่   การปั้นดินน้ำมัน   ระดับปฐมวัย

เหรียญทอง  อันดับที่  ๑๔ การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัดปะ กระดาษ ระดับปฐมวัย

เหรียญเงิน  อันดับ ๒๕ การประกวดร้องเพลงคุณธรรม ป.๔-๖

เหรียญเงิน  อันดับ ๓๗ การอ่าน  ป.๑-๓

เหรียญชมเชย  อัจฉริยภาพคณิตศาสตร์  ป.๔-๖

 

งานมหกรรมวิชาการเฉลิมพระเกียรติ  ครั้งที่ 

ระดับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๒

ได้ลำดับที่    ของ สพป.สกลนคร เขต ๒

๒๕  เหรียญทอง  ๑๑  เหรียญเงิน    เหรียญทองแดงและ  ๑ ชมเชย

 

--------------------------------------------------------------------------------------

 

สรุปผลกิจกรรมแข่งขันทางวิชาการ

ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๔

ระดับงานศิลปหัตถกรรมระดับประเทศ

เหรียญทองอันดับ ๒ การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัดปะ กระดาษ ระดับปฐมวัย

 

ระดับงานศิลปหัตถกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ครั้งที่ ๖๑ ที่จังหวัดมหาสารคาม

เหรียญทองอันดับ ๓ การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัดปะ กระดาษ ระดับปฐมวัย

เหรียญทอง  อันดับ ๔ การปั้นดินน้ำมัน ระดับปฐมวัย

เหรียญทอง  อันดับ ๑๐ การประกวดร้องเพลงคุณธรรม ป.๑-๓

เหรียญทอง  อันดับ ๓๘ทำน้ำพริกเครื่องเคียง การประกวดร้องเพลงคุณธรรม ป.๔-๖

 

งานมหกรรมวิชาการเฉลิมพระเกียรติ  ครั้งที่  ๘

ระดับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๒

๑๖  เหรียญทอง    เหรียญเงิน    เหรียญทองแดงและ  ๒ ชมเชย










จำนวนผู้เข้าชม
Web Counters
Web Counter
© Copyright 2010 All Rights Reserved : โรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคี
238 หมู่ 2 ถนนนิตโย ตำบลพอกน้อย อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 47220
เบอร์โทรศัพท์ 042-759197 :: Design By :
inwbong