[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by องค์การบริการส่วนตำบลดงมะไฟ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
 @ข้อมูลโรงเรียน


 ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
การจัดชั้นเรียน/ข้อมูลนักเรียน
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ข้อมูลฝ่ายงานวิชาการ
ข้อมูลฝ่ายงานงบประมาณ
ข้อมูลฝ่ายงานบริหารทั่วไป
กระดานแสดงความคิดเห็น
เข้าสู่ระบบ Admin
ลิ้งค์น่าสนใจ

ราคาน้ำมันวันนี้
ข่าวประชาสัมพันธ์งานบริหารทั่วไป
โครงการการศึกษาต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน
หมวดหมู่ :: ข่าวประชาสัมพันธ์งานทั่วไป
     โครงการการศึกษาต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน... 25 / ก.พ. / 2562
[ เข้าชม/Comment 12/0 ]
ขนส่งจังหวัดสกลนครให้ความรู้เกี่ยวกับกฏจราจร
หมวดหมู่ :: ข่าวประชาสัมพันธ์งานทั่วไป
     เจ้าหน้าที่ขนส่งจังหวัดสกลนครให้ความรู้เกี่ยวกับกฏจราจรและการขับขี่ยานพหนะอย่างปลอดภัย... 11 / ก.ย. / 2560
[ เข้าชม/Comment 556/0 ]
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
หมวดหมู่ :: ข่าวประชาสัมพันธ์งานทั่วไป
     โรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคี จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐... 25 / ก.ค. / 2560
[ เข้าชม/Comment 591/0 ]
อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด...
 หลักสูตรการศึกษา

 
 

ชื่อ-สกุล นายมีชัย   กลยณีย์
วันเดือนปีเกิด วันที่ ๓ เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๐๔
อายุปัจจุบัน ๕๔ ปี 
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน / ชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติงาน/หน้าที่ งานวิชาการ   ประจำศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ ๔
วุฒิการศึกษา ค.บ. (สังคมศึกษา)
ป.บัณฑิต (บริหารการศึกษา)
กศ.ม.(จิตวิทยาการศึกษา)
ที่อยู่ ๙๙ บ้านดอนต้นม่วง หมู่ที่ ๓
ตำบลพอกน้อย 
อำเภอพรรณานิคม 
จังหวัดสกลนคร  ๔๗๒๒๐ 
 
โทรศัพท์มือถือ ๐๘๙-๒๗๖๒๐๘๗
คติประจำใจ มโนปุพพัง  ขมาธัมมา  มโนเสฏฐา  มโนมยา  มนสา  เจ  ปทุฏเถนะ ภาสติ  วา  กโรติวา
         ธรรมทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้า  มีใจเป็นใหญ่  จะพูด จะทำ  สำเร็จได้ด้วยใจ
                                          "  สำคัญที่ใจ "
ประวัติ
ส่วนตัว

ชื่อ                  นายมีชัย  กลยณีย์    
ตำแหน่ง         ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ   โรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคี 
                       ตำบลพอกน้อย  อำเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนค  
คู่สมรส            นางนิตยา  กลยณีย์    ตำแหน่ง  ครู/ชำนาญการพิเศษ 
                       โรงเรียนบ้านโนนทรายคำ อ.พรรณานิคมจ.สกลนคร                                                  
มีบุตร    คน  .นายศีลวัตร  กลยณีย์   กำลังศึกษาสาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม
                            ปีที่ ๔
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติสกลนคร   
                     
.นายปรมัตถ์ กลยณีย์ กำลังศึกษาอยู่ ร.ร.นายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
                            รุ่นที่  ๖๓  นนอ..ชั้นปีที่ ๒
(สาขาวิศวกรรมอากาศยาน)

ประวัติ
การศึกษา

พ.ศ.๒๕๑๘         ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๗  โรงเรียนบ้านพอกใหญ่  อ.พรรณานิคม
                            จ.สกลนคร
               
พ.ศ.๒๕๒๓          ระดับ ๔  (ม.ศ.๓) โรงเรียนการศึกษาผู้ใหญ่วัดศรีธรรมราช บ้านพอกใหญ่
                            จบนักธรรมชั้นตรี นักธรรมชั้นโท และนักธรรมชั้นเอก จากวัดศรีธรรมราช
                            บ้านพอกใหญ่
พ.ศ.๒๕๒๕          ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๕  โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 
                            อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร

พ.ศ.๒๕๒๙          ปริญญาครุศาสตร์บัณฑิต (ค.บ.)  วิชาเอกสังคมศึกษา 
                            วิทยาลัยครูสกลนคร
พ.ศ.๒๕๓๕          ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต  (กศ.ม)  วิชาเอกจิตวิทยาการศึกษา
                             มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  มหาสารคาม
พ.ศ.๒๕๔๙          ประกาศนียบัตรบัณฑิต  วิชาเอก ป.บัณฑิต (การบริหารการศึกษา)
                             มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร

ประวัติ
การทำงาน

พ.ศ.๒๕๓๐           อาจารย์ ๑ ระดับ  ๓  โรงเรียนบ้านหนองดุด  อำเภอนาหว้า 
                             จังหวัดนครพนม
พ.ศ.๒๕๓๗           ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ ระดับ ๕ โรงเรียนบ้านดอนถ่อนโคกกลางวิทยา
                             อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม 
.ศ.๒๕๔๒           อาจารย์ใหญ่  ระดับ  ๖  โรงเรียนบ้านดอนพะธาย  อ.นาหว้า  จ.นครพนม
พ.ศ.๒๕๔๕           อาจารย์ใหญ่  ระดับ  ๗  โรงเรียนบ้านท่างาม  อ.คำตากล้า  จ.สกลนคร
พ.ศ.๒๕๔๖           อาจารย์ใหญ่  ระดับ  ๗  โรงเรียนบ้านกลางหนองดินดำ  อ.พรรณานิคม  
                             จ.สกลนคร
พ.ศ.๒๕๔๗           ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านกลางหนองดินดำ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
พ.ศ.๒๕๕๓-ปัจจุบัน ผู้อำนวยการสถานศึกษา  โรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคี   อ.พรรณานิคม  จ.สกลนคร                                    

แนวคิด
หลักการ
บริหารงาน

 
 .บริหารงานบุคลากร  ตามความเชื่อว่าบุคลากรในสถานศึกษา  ว่า ครู  และบุคลากรทุกคน
     มีศักดิ์ศรี 
มีความรับผิดชอบ มีศักยภาพ และมีความสามารถแตกต่างกัน  การทำงานทุกคน
     มีส่วนร่วมคิด 
ร่วมทำ ร่วมรับผิดชอบและร่วมปรับปรุง แก้ไขพัฒนาให้เต็มศักยภาพ
.การบริหารงานวิชาการ  โดยให้ครูและบุคลากรทุกคนสอนนักเรียนให้เต็มเวลา เต็มหลักสูตร 
    และเต็มความสามารถ อย่างต่อเนื่อง
.ความมุ่งหวังสูงสุดก่อนเกษียณ  จะร่วมกับคณะครูพัฒนาโรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคี 
    ให้ได้มาตรฐาน
ทางการศึกษา  อยู่ในระดับแนวหน้าของจังหวัดสกลนคร

ชื่อ-สกุล นายพัฒนา   กลยนี
วันเดือนปีเกิด วันที่ ๑๑   เดือน  กันยายน พ.ศ.๒๕๐๓
อายุปัจจุบัน ๕๓ ปี  
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ปฏิบัติงาน/หน้าที่ หัวหน้าบริหารบุคคล
วุฒิการศึกษา ศษ.บ    บริหารการศึกษา
ศษ.ม.   บริหารการศึกษา
ที่อยู่ ๒๕/๑ หมู่ที่ ๒
ตำบลพอกน้อย 
อำเภอพรรณานิคม 
จังหวัดสกลนคร  ๔๗๒๒๐ 
 
โทรศัพท์บ้าน ๐๔๒-๗๕๙๒๗๒
โทรศัพท์มือถือ ๐๘๗-๒๓๐๕๒๔๓

 

 

จำนวนผู้เข้าชม
Web Counters
Web Counter
© Copyright 2010 All Rights Reserved : โรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคี
238 หมู่ 2 ถนนนิตโย ตำบลพอกน้อย อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 47220
เบอร์โทรศัพท์ 042-759197 :: Design By :
inwbong