[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by องค์การบริการส่วนตำบลดงมะไฟ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
 @ข้อมูลโรงเรียน


 ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
การจัดชั้นเรียน/ข้อมูลนักเรียน
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ข้อมูลฝ่ายงานวิชาการ
ข้อมูลฝ่ายงานงบประมาณ
ข้อมูลฝ่ายงานบริหารทั่วไป
กระดานแสดงความคิดเห็น
เข้าสู่ระบบ Admin
ลิ้งค์น่าสนใจ

ราคาน้ำมันวันนี้
ข่าวประชาสัมพันธ์งานบริหารทั่วไป
โครงการการศึกษาต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน
หมวดหมู่ :: ข่าวประชาสัมพันธ์งานทั่วไป
     โครงการการศึกษาต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน... 25 / ก.พ. / 2562
[ เข้าชม/Comment 12/0 ]
ขนส่งจังหวัดสกลนครให้ความรู้เกี่ยวกับกฏจราจร
หมวดหมู่ :: ข่าวประชาสัมพันธ์งานทั่วไป
     เจ้าหน้าที่ขนส่งจังหวัดสกลนครให้ความรู้เกี่ยวกับกฏจราจรและการขับขี่ยานพหนะอย่างปลอดภัย... 11 / ก.ย. / 2560
[ เข้าชม/Comment 556/0 ]
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
หมวดหมู่ :: ข่าวประชาสัมพันธ์งานทั่วไป
     โรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคี จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐... 25 / ก.ค. / 2560
[ เข้าชม/Comment 591/0 ]
อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด...
 หลักสูตรการศึกษา
ข้อมูลฝ่ายงานงบประมาณ
ข้อมูลวัน พุธ ที่ 22 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2554
                                       ข้อมูลการบริหารงานงบประมาณ
                                                  ปีการศึกษา  ๒๕๖๐
                                                  ๑. ข้อมูลทะเบียนที่ราชพัสดุ
      แปลงหมายเลขที่  สน.๙๓๗  ที่ตั้ง ถนนนิตโย ตำบลพอกน้อย  อำเภอพรรณานิคม
จังหวัดสกลนคร
         อาณาเขต  ทิศเหนือ                จด     ทางหลวงแผ่นดินสายอุดร-สกลนคร  
                          ทิศใต้                     จด     ที่ดินนางกาไสย   นรสาร
                          ทิศตะวันออก         จด     ที่ดินนายสีด่อน   นวลมณี
                          ทิศตะวันตก           จด     ที่ดินนายสีใคร     จันลาวงค์
        มีพื้นที่  ๑๓  ไร่  -  งาน  ๑๔  ตารางวา

                                                         ๒.  ข้อมูลอาคาร  สิ่งก่อสร้าง 

ประเภทอาคาร

จำนวนหลัง/ แห่ง

จำนวนห้อง

หมายเหตุ

.  อาคารเรียน
      สปช.๑๐๒/๒๖
      สปช.๑๐๕/๒๖
      สปช.๑๐๕/๒๙
      สปช.๑๐๕/๒๙
๒.  อาคารเอนกประสงค์ สปช.๒๐๒/๒๖
๓.  อาคารชั่วคราวเอนกประสงค์
      บริจาคจากชุมชน
๔.  อาคารกิจกรรมสหกรณ์
๕.  ส้วม
๖. อาคารห้องสมุดโรงเรียน
๗.  โรงอาหาร (บริจาคจากชุมชน)
๘. ลานกีฬาเอนกประสงค์

.  ถังเก็บน้ำแบบ ฝ.๓๓
๑๐. สนามเด็กเล่น
๑๑. ประปาถังน้ำบาดาล
๑๒.อาคารโรงกรองน้ำดื่มสะอาด
๑๓.ถังน้ำเย็น


-
๑๙


-

-


 

 

                                                                                                                         ๓.  ข้อมูลสื่อเทคโนโลยี        

สิ่งอำนวยความสะดวก  และเทคโนโลยี

จำนวนที่มีและใช้การได้

.  เครื่องคอมพิวเตอร์
      .  ใช้เพื่อการเรียนการสอน            จำนวน  ๒๐  เครื่อง
      .  ใช้ในงานบริหารจัดการ             จำนวน     เครื่อง
      .  ใช้เพื่อสืบค้นข้อมูล                   จำนวน  ๑๕  เครื่อง
      ๑.๔  ใช้เพื่องานสืบค้นห้องสมุด        จำนวน      เครื่อง
. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุค                  จำนวน       เครื่อง
. เครื่องโปรเจกเตอร์ พร้อมจอ               จำนวน      เครื่อง
.  ระบบอินเตอร์เน็ต
.  จานรับดาวเทียมการศึกษาธรรมะผ่านดาวเทียม
.  จานรับการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
.  โทรทัศน์รับการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
.  โทรศัพท์/โทรสาร

๓๘
๑๒

 ๔. แหล่งการเรียนรู้ภายในสถานศึกษา

ประเภทแหล่งเรียนรู้

ที่ตั้งแหล่งเรียนรู้

.  ห้องสมุด
.  ห้องปฏิบัติกิจกรรมเฉพาะ
     .  ห้องวิทยาศาสตร์
     .  ห้องประชุม
     .  ห้องคอมพิวเตอร์
     .  กิจกรรมสหกรณ์
     ๒.๕  ห้องพยาบาล
.  จานรับดาวเทียม ,โทรทัศน์    ๑๒   เครื่อง
     ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
๔. พระพุทธรูป ประจำโรงเรียน
๕. พระพุทธรูปปางห้ามญาติ  

-  อาคารห้องสมุด

-  อาคารเรียน  สปช.๑๐๒/๒๖

-  อาคาร สปช.๑๐๕/๒๖
-  อาคาร สปช.๑๐๕/๒๖
- อาคารกิจกรรมสหกรณ์
-  อาคารกิจกรรมสหกรณ์

 ๕. แหล่งการเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา

ประเภทแหล่งเรียนรู้

ที่ตั้งแหล่งเรียนรู้

.  การทำน้ำเต้าฮู้

.  ดนตรีพื้นเมืองโปงลาง


.  การทอเสื่อ

. งานจักสาน

.  การทำขนมนางเล็ด

.  การทำอิฐบล็อก

.  การทำไม้กวาดทางมะพร้าว

๘.
  การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ

 

.  การทำขนม

 

 

๑๐.  สวนสาธารณะหนองไผ่


๑๑. วัดไทรทอง

- นายรังสี  กลยนีย์   บ้านเลขที่  ๑๙  หมู่  ๒ บ้านสูงเนิน
   ต.พอกน้อย  อ.พรรณานิคม  จ.สกลนคร
- นายฟองไลย์  แก้วดี   บ้านเลขที่ ๑๐ หมู่  ๑๒
   บ้านสามแยกสูงเนิน  ต.พอกน้อย  อ.พรรณานิคม 
    จ.สกลนคร
- นางภิรมย์ลักษณ์  วรรณวงค์  บ้านเลขที่ ๔๓ หมู่  
   บ้านสูงเนิน  ต.พอกน้อย  อ.พรรณานิคม  จ.สกลนคร
- นายวันดี  คำทะเนตร  หมู่     บ้านสูงเนิน 
   ต.พอกน้อย  อ.พรรณานิคม  จ.สกลนคร
- นางแสงเดือน  กลยนีย์         บ้านเลขที่  ๒๐๐  หมู่ ๒ 
  บ้านสูงเนิน   ต.พอกน้อย  อ.พรรณานิคม  จ.สกลนคร
- นายสัญญา  สิงหันต์    บ้านเลขที่  ๕๔  หมู่ 
   บ้านสูงเนิน  ต.พอกน้อย  อ.พรรณานิคม  จ.สกลนคร
- นายสนม  สุราราช    หมู่     บ้านสูงเนิน
   ต.พอกน้อย  อ.พรรณานิคม  จ.สกลนคร
- นายประจิบ  กลยนี    บ้านเลขที่  ๒๗  หมู่ ๒ 
   บ้านสูงเนิน  ต.พอกน้อย  อ.พรรณานิคม  จ.สกลนคร
- นางอมรลักษณ์  ร่มพระพุทธศาสนา   บ้านเลขที่           
หมู่      บ้านสูงเนิน  ต.พอกน้อย  อ.พรรณานิคม 
   จ.สกลนคร
- หมู่    บ้านสูงเนิน   ต.พอกน้อย  อ.พรรณานิคม 
   จ.สกลนคร
-  หมู่    บ้านสูงเนิน   ต.พอกน้อย  อ.พรรณานิคม 
   จ.สกลนคร

  ๖. ภูมิปัญญาท้องถิ่น  วิทยากรภายนอก

ประเภทภูมิปัญญาท้องถิ่น /  วิทยากร

ที่ตั้งแหล่งเรียนรู้

.  ช่างไม้.  ช่างปูน.  ช่างตัดเย็บเสื้อผ้า

หมู่    บ้านสูงเนิน ต.พอกน้อย  อ.พรรณานิคม
           จ.สกลนคร
   -  นายได้มี    สอนสมนึก
   -  นายไพ    แก้วดี
   -  นายพร้อม  อุปรี
   -  นายราชัน   กลยนี
   -  นายพงษ์สวัสดิ์  กลยนีย์
   -  นายสงสัย  กลยนี
หมู่    บ้านสูงเนิน ต.พอกน้อย  อ.พรรณานิคม  
       จ.สกลนคร
   -  นายจีรศักดิ์  แก้วดี
   -  นายรวย    แก้วดี
   -  นายวิชิต  พระโคตร
   -  นายไชยา  สอนสมนึก
   -  นายสมยศ  ลือไกรศรี
   -  นายรส    ลือไกรศรี
หมู่    บ้านสูงเนิน ต.พอกน้อย  อ.พรรณานิคม 
      จ.สกลนคร
    -  นางสาวศักดินา   คำทะเนตร
    -  นางสาวบังอร  กลยนี
    -  นางสาวอุไร  สอนสมนึก
    -  นางละมัย   ไกษรวงค์
    -  นางประกาย  ฝาระลี
    -  นางดวงจันทร์  ศรีหาราช
    -  นางวันทา   พระโคตร

 ๗. การบริหารงบประมาณ ปีงบประมาณ  ๒๕๕๘

ประมาณการรายได้ ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๕๘  (ข้อมูล ณ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗)

ตารางคาดคะเนนักเรียน / รายได้ของสถานศึกษา

ชั้น

ปีงบประมาณ ๒๕๕๘

หมายเหตุ

นักเรียน(คน)

 รายได้(บาท)

ระดับก่อนประถมศึกษา 

รายหัว ๑,๗๐๐ บาท/คน

 

ชั้นอนุบาลปีที่ 

๖๐

๑๐๒,๐๐๐.๐๐

 

ชั้นอนุบาลปีที่ 

๖๓

๑๐๗,๑๐๐.๐๐

 

รวมระดับก่อนประถมศึกษา

๑๒๓

๒๐๙,๑๐๐.๐๐

 

ระดับประถมศึกษา

รายหัว ๑,๙๐๐ บาท/คน

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

๖๕

๑๒๓,๕๐๐.๐๐

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒

๗๒

๑๓๖,๘๐๐.๐๐

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓

๖๔

๑๒๑,๖๐๐.๐๐

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

๗๐

๑๓๓,๐๐๐.๐๐

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

๕๕

๑๐๔,๕๐๐.๐๐

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

๔๖

๘๗,๔๐๐.๐๐

 

รวมระดับประถมศึกษา

๓๗๒

๗๐๖,๘๐๐.๐๐

 

รวมทั้งสิ้น

๔๙๕

๙๑๕,๙๐๐.๐๐

 

 

งบประมาณ ประจำปี  ๒๕๕๘ ( ๑ ต.ค.๒๕๕๗ - ๓๐ ก.ย.๒๕๕๘ )

งบประมาณที่ใช้ดำเนินการในแผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ ๒๕๕๘

จำนวน

๙๑๕,๙๐๐.๐๐

บาท

 

(เก้าแสนหนึ่งหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

โดยแยกเป็นประเภท ดังนี้

 

 

1. งบค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)

     

 

ระดับชั้น

งบประมาณที่

คาดว่าจะได้รับ ปี ๒๕๕๘

 

๑. ระดับก่อนประถมศึกษา(อบ.๑-๒) ๑,๗๐๐ x ๑๒๓

 

๒๐๙,๑๐๐.๐๐

 

 

๒.ระดับประถมศึกษา (ป.๑-ป.๖) ๑,๙๐๐ x ๓๗๒

 

๗๐๖,๘๐๐.๐๐

 

 

.งบประมาณเหลือจ่ายยังไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๕๗

  -

 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

 

๙๑๕,๙๐๐.๐๐

 

 

จากมติที่ประชุม ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๘ ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคี
                                                         และคณะ

 

กลุ่มงาน

ร้อยละ

จำนวนเงิน(บาท)

 

๑.กลุ่มงานบริหารวิชาการ

๖๐

๕๔๙,๕๔๐.๐๐

 

 

๒.กลุ่มงานบริหารบุคคล

๑๐

๙๑,๕๙๐.๐๐

 

 

๓.กลุ่มงานบริหารทั่วไป

๒๐

๑๘๓,๑๘๐.๐๐

 

 

๔.กลุ่มงานบริหารงบประมาณ

๔๕,๗๙๕.๐๐

 

 

๕.งบสำรองเพื่อใช้จ่ายในโครงการเร่งด่วนตามนโยบาย สพฐ/สพป.สน.2

๔๕,๗๙๕.๐๐

 

 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

๑๐๐

๙๑๕,๙๐๐.๐๐

 

 

งบประมาณระดับก่อนประถมศึกษา

 

    ๒๐๙,๑๐๐.๐๐

บาท

 

กลุ่มงาน

ร้อยละ

จำนวนเงิน(บาท)

 

๑.กลุ่มงานบริหารวิชาการ

๖๐

๑๒๕,๔๖๐.๐๐

 

 

๒.กลุ่มงานบริหารบุคคล

๑๐

๒๐,๙๑๐.๐๐

 

 

๓.กลุ่มงานบริหารทั่วไป

๒๐

๔๑,๘๒๐.๐๐

 

 

๔.กลุ่มงานบริหารงบประมาณ

๑๐,๔๕๕.๐๐

 

 

๕.งบสำรองเพื่อใช้จ่ายในโครงการเร่งด่วนตามนโยบายสพฐ/
     สพป.สน.๒

     ๑๐,๔๕๕.๐๐

 

 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

๑๐๐

    ๒๐๙,๑๐๐.๐๐

 

 

 

งบประมาณระดับประถมศึกษา

 

๗๐๖,๘๐๐.๐๐

บาท

กลุ่มงาน

ร้อยละ

จำนวนเงิน(บาท)

๑.กลุ่มงานบริหารวิชาการ

๖๐

๔๒๔,๐๘๐.๐๐

 

๒.กลุ่มงานบริหารบุคคล

๑๐

๗๐,๖๘๐.๐๐

 

๓.กลุ่มงานบริหารทั่วไป

๒๐

๑๔๑,๓๖๐.๐๐

 

๔.กลุ่มงานบริหารงบประมาณ

๓๕,๓๔๐.๐๐

 

๕.งบสำรองใช้จ่ายในโครงการเร่งด่วนตามนโยบาย สพฐ/สพป.สน.๒

๓๕,๓๔๐.๐๐

 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

๑๐๐

๗๐๖,๘๐๐.๐๐

 

๒. งบปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน

     

ระดับชั้น

งบประมาณที่คาดว่าจะได้รับ

ปี ๒๕๕๘

๑. ระดับก่อนประถมศึกษา(อบ.๑-๒) ไม่มี

                             -                                      

๒.ระดับประถมศึกษา(ป.๑-ป.๖)๑,๐๐๐ x ร้อยละ ๔๐ ของนร. ทั้งหมด

 

๑๔๘,๘๐๐.๐๐

 

.งบประมาณเหลือจ่ายยังไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๕๗

                            -                                           

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

 

๑๔๘,๘๐๐.๐๐

 

 

๓. งบประมาณสนับสนุนเรียนฟรี ๑๕ ปี

     ๓.๑ ค่าหนังสือเรียน

     

ระดับชั้น

รายได้ต่อคน(ปี)

จำนวนคน

จำนวนเงิน(บาท

๑.นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา(อบ.๑-๒)

๒๐๐

๑๒๓

๒๔,๐๐๐.๐๐

๒.นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

๕๖๑

๖๕

๓๖,๔๖๕.๐๐

๓.นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒

๖๐๕

๗๒

๔๓,๕๖๐.๐๐

๔.นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓

๖๒๒

๖๔

๓๙,๘๐๘.๐๐

๕.นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

๖๕๓

๗๐

๔๕,๗๑๐.๐๐

๖.นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

๗๘๕

๕๕

๔๓,๑๗๕.๐๐

๗.นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

๘๑๗

๔๖

๓๗,๕๘๒.๐๐

๘.งบประมาณเหลือจ่ายยังไม่ได้ดำเนินการ ปี ๒๕๕๗

              -                 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

๒๗๐,๙๐๐.๐๐

 

 ๓.๓ ค่าอุปกรณ์การเรียน

     

ระดับชั้น

รายได้ต่อคน(ปี)

จำนวนคน

จำนวนเงิน(บาท

๑.นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา(อบ.๑-๒)

๒๐๐

๑๒๓

๒๔,๖๐๐.๐๐

๒.นักเรียนระดับประถมศึกษา( ป.๑-๖)

๓๙๐

๓๗๒

๑๔๕,๐๘๐.๐๐

๓.งบประมาณเหลือจ่ายยังไม่ได้ดำเนินการ ปี ๒๕๕๗

  -

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

๑๖๙,๖๘๐.๐๐

        ๓.๔ ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

     

ระดับชั้น

รายได้ต่อคน(ปี)

จำนวนคน

จำนวนเงิน(บาท

๑.นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา(อบ.๑-๒)

๔๓๐

๑๒๓

๕๒,๘๙๐.๐๐

๒.นักเรียนระดับประถมศึกษา( ป.๑-๖)

๔๘๐

๓๗๒

๑๗๘,๕๖๐.๐๐

๓.งบประมาณเหลือจ่ายยังไม่ได้ดำเนินการ ปี ๒๕๕๗

  -

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

๒๓๑,๔๕๐.๐๐

 

๔.โครงการอาหารกลางวัน

ระดับชั้น

รายได้ต่อคน(ปี)

จำนวนคน

จำนวนเงิน(บาท

๑.นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา(อบ.๑-๒)

๔๐๐๐

๑๒๓

๔๙๒,๐๐๐.๐๐

๒.นักเรียนระดับประถมศึกษา( ป.๑-๖)

๔๐๐๐

๓๗๒

,๔๘๘,๐๐๐.๐๐

๓.งบประมาณเหลือจ่ายยังไม่ได้ดำเนินการ ปี ๒๕๕๗

  -

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

,๙๘๐.๐๐๐.๐๐

                                           แผนการใช้จ่ายเงินตามแผนงาน/โครงการ ระดับก่อนประถมศึกษา  งบประมาณ ปี ๒๕๕๘ 

ที่

โครงการ

 งบประมาณ ๒๕๕๘

ผู้รับผิดชอบโครงการ

 
 

 ๑. แผนงานวิชาการ

๑๒๕,๔๖๐.๐๐

 

 

การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

๑๐,๐๐๐.๐๐

 พันศักดิ์และคณะ

 

การรายงานผลการเรียนรู้

,๐๐๐.๐๐

 สมจิตและคณะ

 

การพัฒนาหลักสูตรและกิจกรรม

,๐๐๐.๐๐

 สมจิตและคณะ

 

การจัดหาและการใช้สื่อ

๔๐,๐๐๐.๐๐

 สมจิตและคณะ

 

การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร

,๐๐๐.๐๐

 จุฬารัตน์และคณะ

 

การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

,๐๐๐.๐๐

 สมพรและคณะ

 

การประกันคุณภาพภายใน/มาตรฐานการศึกษา

,๐๐๐.๐๐

 สมจิตและคณะ

 

การแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการ

๒๐,๐๐๐.๐๐

 พันศักดิ์และคณะ

 

ซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์

๑๐,๐๐๐.๐๐

 พันศักดิ์และคณะ

 

๑๐

การจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้

๓๓,๔๖๐.๐๐

 จริยาและคณะ

 

 

รวมทั้งสิ้น

๑๒๕,๔๖๐.๐๐

 

 

๒. แผนงานงบประมาณ

๑๐,๔๕๕.๐๐

 

 

๑๑

 การระดมทรัพยากร/การลงทุนเพื่อการศึกษา

๑๐,๔๕๕.๐๐

 สมพร/จริยาและคณะ

 

 

รวมทั้งสิ้น

๑๐,๔๕๕.๐๐

 

 

๓. แผนงานบริหารบุคคล

๒๐,๙๑๐.๐๐

 

 

๑๒

การพัฒนาข้าราชการครู/บุคลากรทางการศึกษา

๒๐,๙๑๐.๐๐

 สมพรและคณะ

 

 

รวมทั้งสิ้น

๒๐,๙๑๐.๐๐

 

 

๔. แผนงานบริหารทั่วไป

๔๑,๘๒๐.๐๐

 

 

๑๓

การให้และการใช้บริการสาธารณูปโภค

๓๐,๐๐๐.๐๐

 จุฬารัตน์และคณะ

 

๑๔

การแข่งขันกีฬา

,๐๐๐.๐๐

 สมพรและคณะ

 

๑๕

การจัดห้องน้ำสะอาด

,๐๐๐.๐๐

 จริยาและคณะ

 

๑๖

การจัดกิจกรรมศิลปะ ดนตรีและกีฬา

,๐๐๐.๐๐

 สมจิตและคณะ

 

๑๗

การพานักเรียนไปศึกษาแหล่งเรียนรู้

งบประมาณเรียนฟรี

 สมพรและคณะ

 

๑๘

นำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารงานการศึกษา

,๓๒๐.๐๐

 พันศักดิ์และคณะ

 

๑๙

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน

๕๐๐.๐๐

 จุฬารัตน์และคณะ

 

๒๐

การประชาสัมพันธ์โรงเรียน

๕๐๐.๐๐

 จริยาและคณะ

 


๒๑

การสำรวจเด็กเข้าเรียน

๕๐๐.๐๐

 พันศักดิ์และคณะ

๒๒

การบริการอาหารกลางวัน

งบประมาณ

อาหารกลางวัน

 จุฬารัตน์และคณะ

๒๓

การบริการอาหารเสริม(นม)

งบประมาณ

อาหารเสริม(นม)

 พันศักดิ์และคณะ

๒๔

การปรับปรุงภูมิทัศน์

-

 สมจิตและคณะ

 

รวมทั้งสิ้น

๔๑,๘๒๐.๐๐

 

.งบสำรองจ่าย

๑๐,๔๕๕.๐๐

 มีชัย/พัฒนา/วัจณา/
ฉลาด/สมจิต

 

รวมทั้งสิ้น

๒๐๙,๑๐๐.๐๐

 

 

แผนการใช้จ่ายเงินตามแผนงาน/โครงการ ระดับประถมศึกษา  งบประมาณ ปี ๒๕๕๘

ที่

โครงการ

 งบประมาณ  ๒๕๕๘

ผู้รับผิดชอบโครงการ

 
 

 ๑. แผนงานวิชาการ

๕๔๙,๕๔๐.๐๐

รัตนาพร  กลยนี  หัวหน้าแผนงาน

 

การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

๗๓,๐๐๐.๐๐

รัตนาพร/บุญชู/สมปอง/
พรเพชร/คณะครู

 

การรายงานผลการเรียนรู้

๑๕,๐๐๐.๐๐

รัตนาพร/บุญชู/สมปอง/
พรเพชร/คณะครู

 

การสอนซ่อมเสริม

๑๕,๐๐๐.๐๐

รัตนาพร/บุญชู/สมปอง/
พรเพชร/คณะครู

 

การจัดกิจกรรมยอดนักคิด

๑๐,๐๐๐.๐๐

รัตนาพร/บุญชู/สมปอง/
พรเพชร/คณะครู

 

การพัฒนาหลักสูตรและกลุ่มสาระ

,๐๐๐.๐๐

รัตนาพร/บุญชู/สมปอง/
พรเพชร/คณะครู

 

การจัดหาและการใช้สิ่อ

๙๕,๕๔๐.๐๐

ฉลาด/บุญชู/วัจณา/คณะครู

 

การดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น

,๐๐๐.๐๐

รัตนาพร/บุญชู/กาญจนา/พรเพชร/วัจณา/คณะครู

 

การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร

๒๐,๐๐๐.๐๐

รัตนาพร/บุญชู/สมปอง/
พรเพชร/คณะครู

 

 การพัฒนาการอ่านและกระบวนการเรียนรู้

๒๐,๐๐๐.๐๐

รัตนาพร/บุญชู/สมปอง/
พรเพชร/คณะครู

 

๑๐

 การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

๑๐,๐๐๐.๐๐

รัตนาพร/บุญชู/กาญจนา/
พรเพชร/คณะครู

 

๑๑

การประกันคุณภาพภายใน/มาตรฐานการศึกษา

๓๐,๐๐๐.๐๐

มีชัย/พัฒนา/รัตนาพร/
บุญชู/กาญจนา/พรเพชร

 

๑๒

การสอนทางไกลผ่านดาวเทียม

๑๐,๐๐๐.๐๐

รัตนาพร/บุญชู/กาญจนา/คณะครู

 

๑๓

การแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการ

๖๐,๐๐๐.๐๐

รัตนาพร/บุญชู/สมปอง/
พรเพชร/คณะครู

 

๑๔

การแนะแนวทางการศึกษา

,๐๐๐.๐๐

ฉลาด/ปราณี/พรเพชร

 

๑๕

การจัดห้องสมุดมีชีวิต

๒๐,๐๐๐.๐๐

ปราณี/พรเพชร

 

๑๖

การจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้

๗๙,๐๐๐.๐๐

พัฒนา/วัจณา/เทวมิตร/จริยา

 

๑๗

หนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม

,๐๐๐.๐๐

บุญชู/พันศักดิ์/วัจณา/พรเพชร

 

๑๘

การจัดทำ/รายงานแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

,๐๐๐.๐๐

มีชัย/พัฒนา/รัตนาพร/บุญชู/พันศักดิ์

 

๑๙

การนิเทศการศึกษา

,๐๐๐.๐๐

มีชัย/พัฒนา/รัตนาพร/บุญชู/สมจิต

 

๒๐

การจัดหาและซ่อมแซมอุปกรณ์เทคโนโลยี

๖๐,๐๐๐.๐๐

พัฒนา/วัจณา/กนกภรณ์/สมพร

 

๒๑

การจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี

,๐๐๐.๐๐

มีชัย/พัฒนา/รัตนาพร/บุญชู/พันศักดิ์

 

 

รวมทั้งสิ้น

๕๔๙,๕๔๐.๐๐

 

 

๒. แผนงานงบประมาณ

๔๕,๗๙๕.๐๐

บุญชู  มาตราช  หัวหน้าแผนงาน

 

๒๒

การบริหารงานธุรการการเงินและบัญชี

,๐๐๐.๐๐

บุญชู/กนกภรณ์/วงศ์เดือน/บารมี

 

๒๓

การบริหารงานพัสดุ

,๐๐๐.๐๐

วัจณา/ฉลาด/วงศ์เดือน/พันศักดิ์

 

๒๔

 การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา

,๐๐๐.๐๐

วรรณภา/รัตนาพร/บังอร/
จริยา/ปราณี/สมจิต

 

๒๕

 การพัฒนาระบบข้อมูลเพื่อการจัดทำ/จัดหาพัสดุ

,๐๐๐.๐๐

พัฒนา/วงศ์เดือน/วัจณา/ฉลาด

 

๒๖

การซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง

๒๙,๗๙๕.๐๐

พัฒนา/วงค์เดือน/วัจณา/
ฉลาด/บังอร/เทวมิตร

 

รวมทั้งสิ้น

๔๕,๗๙๕.๐๐

 

 

 

๓. แผนงานบริหารบุคคล

๙๑,๕๙๐.๐๐

พัฒนา  กลยนี  หัวหน้าแผนงาน

๒๗

 การพัฒนาข้าราชการครู/บุคลากรทางการศึกษา

๘๖,๕๙๐.๐๐

พัฒนา/เทวมิตร/รัตนาพร/
วรรณภา/พันศักดิ์

๒๘

การจัดระบบและการจัดทำทะเบียนประวัติ

,๐๐๐.๐๐

พัฒนา/เทวมิตร/ฉลาด/กนกภรณ์

 

รวมทั้งสิ้น

๙๑,๕๙๐.๐๐

 

 

๔. แผนงานบริหารทั่วไป

๑๘๓,๑๘๐.๐๐

เทวมิตร  มาตราช  หัวหน้าแผนงาน

๒๙

การให้และการใช้บริการสาธารณูปโภค

๑๐๐,๐๐๐.๐๐

พัฒนา/บุญชู/วัจณา/เทวมิตร

๓๐

การส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน

,๐๐๐.๐๐

เทวมิตร/วัจณา/ฉลาด/สมจิต/
พรเพชร/คณะครู

๓๑

การส่งเสริมวินัย

 -

เทวมิตร/วัจณา/ฉลาด/สมจิต/
พรเพชร/คณะครู

๓๒

การแข่งขันกีฬา

๑๐,๐๐๐.๐๐

เทวมิตร/ฉลาด/สมพร

๓๓

การจัดห้องน้ำสะอาด

,๐๐๐.๐๐

วรรณภา/พิรานันท์/วัจณา/
บังอร/ฉลาด

๓๔

การจัดกิจกรรมศิลปะ ดนตรีและกีฬา

,๐๐๐.๐๐

เทวมิตร/สมปอง/ฉลาด/สมพร

๓๕

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

,๐๐๐.๐๐

รัตนาพร/วรรณภา/วัจณา/คณะครู

๓๖

นำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารงานการศึกษา

,๐๐๐.๐๐

มีชัย/พัฒนา/รัตนาพร/วงศ์เดือน

๓๗

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน

,๐๐๐.๐๐

วรรณภา/สมปอง/ปราณี/
บังอร/จริยา/คณะครู

๓๘

การประชาสัมพันธ์โรงเรียน

,๐๐๐.๐๐

เทวมิตร/ปราณี/บังอร/
จริยา/บุญชู/บารมี

๓๙

การร่วมกิจกรรมชุมชน

-

พัฒนา/รัตนาพร/วรรณภา/
จริยา/คณะครู

๔๐

การจัดกิจกรรมเสียงตามสาย

,๐๐๐.๐๐

เทวมิตร/ฉลาด/คณะครู

๔๑

การสำรวจเด็กเข้าเรียน

๕๐๐.๐๐

พันศักดิ์/บารมี/กนกภรณ์/จุฬารัตน์

๔๒

การรณรงค์นักเรียนเรียนต่อ

๕๐๐.๐๐

ฉลาด/รัตนาพร/ปราณี/พรเพชร

๔๓

การมอบทุนการศึกษา

 -

รัตนาพร/บารมี/จุฬารัตน์

 

๔๔

การบริการอาหารกลางวัน

งบประมาณอาหารลางวัน

วรรณภา/วงศ์เดือน/
จุฬารัตน์/วัจณา

๔๕

การบริการอาหารเสริม(นม)

งบประมาณอาหารเสริม(นม)

พันศักดิ์/วรรณภา/วงศ์เดือน

๔๖

โรงเรียนวิธีพุทธ

,๐๐๐.๐๐

สมปอง/เทวมิตร/บังอร/
วรรณภา/คณะครู

๔๗

กิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน

 -

รัตนาพร/บารมี/กาญจนา

๔๘

การออมทรัพย์นักเรียน

 -

รัตนาพร/กาญจนา/สมจิต/คณะครู

๔๙

การส่งเสริมสุขภาพนักเรียน

,๐๐๐.๐๐

วรรณภา/บังอร/พิรานันท์

๕๐

การจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

,๐๐๐.๐๐

ฉลาด/เทวมิตร/วัจณา/
สมปอง/คณะครู

๕๑

การจัดระบบควบคุมภายในสถานศึกษา

,๐๐๐.๐๐

มีชัย/พัฒนา/บุญชู/รัตนาพร/วัจณา

๕๒

การให้และรับบริการชุมชน

 -

มีชัย/พัฒนา/บุญชู/รัตนาพร/
วัจณา/พรเพชร

๕๓

การปรับปรุงภูมิทัศน์

๓๑,๑๘๐.๐๐

มีชัย/พัฒนา/เทวมิตร/จริยา

รวมทั้งสิ้น

๑๘๓,๑๘๐.๐๐

 

๕. งบสำรองจ่าย

๔๕,๗๙๕.๐๐

มีชัย/พัฒนา/บุญชู/รัตนาพร/วัจณา

รวมทั้งสิ้น

๙๑๕,๙๐๐.๐๐

 

 

 

 

 
   
 
 
 
 
     
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


เข้าชม : 3242

 


จำนวนผู้เข้าชม
Web Counters
Web Counter
© Copyright 2010 All Rights Reserved : โรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคี
238 หมู่ 2 ถนนนิตโย ตำบลพอกน้อย อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 47220
เบอร์โทรศัพท์ 042-759197 :: Design By :
inwbong