[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by องค์การบริการส่วนตำบลดงมะไฟ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
 @ข้อมูลโรงเรียน


 ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
อาคารเรียน ข้อมูลสิ่งปลูกสร้าง
การจัดชั้นเรียน/ข้อมูลนักเรียน
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ข้อมูลฝ่ายงานวิชาการ
ข้อมูลฝ่ายงานงบประมาณ
ข้อมูลฝ่ายงานบริหารทั่วไป
กระดานแสดงความคิดเห็น
เข้าสู่ระบบ Admin
ลิ้งค์น่าสนใจ

ราคาน้ำมันวันนี้
ข่าวประชาสัมพันธ์งานบริหารทั่วไป
ขนส่งจังหวัดสกลนครให้ความรู้เกี่ยวกับกฏจราจร
หมวดหมู่ :: ข่าวประชาสัมพันธ์งานทั่วไป
     เจ้าหน้าที่ขนส่งจังหวัดสกลนครให้ความรู้เกี่ยวกับกฏจราจรและการขับขี่ยานพหนะอย่างปลอดภัย... 11 / ก.ย. / 2560
[ เข้าชม/Comment 517/0 ]
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
หมวดหมู่ :: ข่าวประชาสัมพันธ์งานทั่วไป
     โรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคี จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐... 25 / ก.ค. / 2560
[ เข้าชม/Comment 552/0 ]
พิธีรับเข็มเกียรติยศธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
หมวดหมู่ :: ข่าวประชาสัมพันธ์งานทั่วไป
     ผู้อำนวยการโรงเรียนจัดพพิธีรับมอบเข็มเกียรติยศธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ปี ๒๕๖๐... 24 / ก.ค. / 2560
[ เข้าชม/Comment 694/0 ]
อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด...
 หลักสูตรการศึกษา
ข้อมูลฝ่ายงานวิชาการ
ข้อมูลวัน พุธ ที่ 22 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2554ข้อมูลการบริหารทางวิชาการ

                  ๑. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่  สาม
          โรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคี  เป็นโรงเรียนนำร่องการประเมินรอบที่ ๓ ได้รับการประเมินใน
วันที่  -๕ สิงหาคม ๒๕๕๔   จากบริษัท เคมบริดจ์ เอ็ดยูเคชั่น(การประเมิน) จำกัด  ผลการประเมิน ดังนี้
                       ๑.๑.   ระดับการศึกษาปฐมวัย

มาตรฐานการศึกษา

ผลการประเมิน

น้ำหนัก(คะแนน)

คะแนนที่ได้

ระดับคุณภาพ

มาตรฐานที่  1  มาตรฐานที่ว่าด้วยผลการจัดการศึกษา
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน
ตัวบ่งชี้ที่ ๑ เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัย
ตัวบ่งชี้ที่ ๒ เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจสมวัย
ตัวบ่งชี้ที่ ๓ เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมสมวัย
ตัวบ่งชี้ที่ ๔ เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาสมวัย
ตัวบ่งชี้ที่ ๕ เด็กมีความพร้อมศึกษาต่อในขั้นต่อไป
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์
ตัวบ่งชี้ที่ ๙ ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/
                  วิสัยทัศน์ พันธกิจและวัตถุประสงค์ของ
                  การจัดตั้งสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐ ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผล
                    สะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา
กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑ ผลการดำเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริม
                    บทบาทของสถานศึกษา


๑๐
๑๐

๒.๕๒.๕๒.๕ ๘.๕

๒.๕


๒.๑ดีมาก

ดีมาก
ดี
ดี
ดีมาก

ดีดีมากดี

มาตรฐานที่    มาตรฐานที่ว่าด้วยผลการจัดการศึกษา
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน
ตัวบ่งชี้ที่ ๗ ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและ
                  พัฒนาสถานศึกษา
กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒ ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยก
                   ระดับมาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่
                   สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา

 

๑๕๒.๕ ๒.๕ดีมากดีมาก

 

มาตรฐานที่    มาตรฐานที่ว่าด้วยการจัดการเรียน
                         การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน
ตัวบ่งชี้ที่ ๖ ประสิทธิผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่
                  เน้นเด็กเป็นสำคัญ
๓๕
๓๐
ดี

มาตรฐานที่ ๔มาตรฐานที่ว่าด้วยการประกันคุณภาพภายในใน  
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน
ตัวบ่งชี้ที่ ๘ ประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายใน

๔.๙๒

 

ดีมาก

สรุปทุกมาตรฐานระดับการศึกษาปฐมวัย

๑๐๐

๘๙.๕๒

ดี

 

                  ๑.๒  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

มาตรฐานการศึกษา

ผลการประเมิน

น้ำหนัก(คะแนน)

คะแนนที่ได้

ระดับคุณภาพ

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน
ตัวบ่งชี้ที่ ๑ ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี
ตัวบ่งชี้ที่ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่
                    พึงประสงค์
ตัวบ่งชี้ที่ ๓ ผู้เรียนมีความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ตัวบ่งชี้ที่ ๔ ผู้เรียนคิดเป็นทำเป็น
ตัวบ่งชี้ที่ ๕ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน
ตัวบ่งชี้ที่ ๖ ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
                   ผู้เรียนเป็นสำคัญ
ตัวบ่งชี้ที่ ๗ ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและ
                   การพัฒนาสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ ๘ พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดย
                  สถานศึกษาและต้นสังกัด


๑๐

๑๐

๑๐

๑๐
๒๐
๑๐
๙.๖๙

๙.๕๒

๘.๗๑


๙.๑๒


๔.๘๐

.๙๒ 

 
ดีมาก

ดีมาก

ดี

ดี
พอใช้
ดีมาก

ดีมาก


ดีมาก
 

 

โรงเรียนมีผลการประเมินระดับคุณภาพ     ดี    โดยมีค่าเฉลี่ย   ๘๕.๗๔
ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ          ¨  รับรอง     ¨

                ๒.  ผลพัฒนาการเด็กปฐมวัยมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์  ชั้นอนุบาลปีที่ ๑  -   
                       ๒.๑  ผลพัฒนาการทางร่างกาย  อารมณ์  สังคม และสติปัญญา  ชั้นอนุบาลปีที่   -

พัฒนาการ

ระดับชั้น

รวมเฉลี่ย

ร้อยละ

ชั้น อ.บ.๑/๑

เฉลี่ยร้อยละ

ชั้น อ.บ.๑/๑

เฉลี่ยร้อยละ

ชั้น อ.บ.๑/๑

เฉลี่ยร้อยละ

ชั้น อ.บ.๑/๑

เฉลี่ยร้อยละ

พัฒนาการทางร่างกาย

๙๙.๔๔

๙๔.๒๓

๙๘.๓๙

๙๘.๔๔

๙๗.๖๓

พัฒนาการด้านอารมณ์จิตใจ

๑๐๐.๐๐

๙๐.๘๑

๙๗.๘๕

๑๐๐.๐๐

๙๗.๑๗

พัฒนาการด้านสังคม

๑๐๐.๐๐

๙๖.๑๗

๑๐๐.๐๐

๑๐๐.๐๐

๙๙.๐๔

พัฒนาการด้านสติปัญญา

๙๘.๓๓

๙๔.๕๔

๙๓.๐๑

๙๑.๔๑

๙๔.๓๒

เฉลี่ยร้อยละ

๙๙.๔๔

๙๓.๙๔

๙๗.๓๑

๙๗.๔๖

๙๗.๐๔


                     ๒.๒  ผลการประเมินพัฒนาการตามมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ชั้นอนุบาลปีที่ ๑-

มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์

ระดับชั้น

รวมเฉลี่ย

ร้อยละ

ชั้นอ.บ.๑/๑

เฉลี่ยร้อยละ

ชั้นอ.บ.๑/๑

เฉลี่ยร้อยละ

ชั้นอ.บ.๑/๑

เฉลี่ยร้อยละ

ชั้นอ.บ.๑/๑

เฉลี่ยร้อยละ

๑.ร่างกายเจริญเติบโตตามวัย

๑๐๐.๐๐

๘๙.๖๖

๙๗.๘๕

๙๖.๘๘

๙๖.๑๐

๒.กล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็ก แข็งแรงใช้ได้อย่างล่องแคล่ว  และประสานสัมพันธ์กัน

๙๘.๘๘

๙๘.๘๖

๙๘.๙๒

๑๐๐.๐๐

๙๙.๑๖

๓.มีสุขภาพจิตที่ดีและ
    มีความสุข

๑๐๐.๐๐

๘๙.๖๖

๙๕.๗๐

๑๐๐.๐๐

๙๖.๓๔

๔.มีคุณธรรม จริยธรรมและ
    มีจิตใจดีงาม

๑๐๐.๐๐

๙๑.๙๕

๑๐๐.๐๐

๑๐๐.๐๐

๙๗.๙๙

๕.ชื่นชมและแสดงออกทาง
     ศิลปะ 
ดนตรี การเคลื่อนไหว
      และรักการ
ออกกำลังกาย

๑๐๐.๐๐

๙๓.๑๐

๙๗.๘๕

๑๐๐.๐๐

๙๗.๗๔

๖.ช่วยเหลือตนเองได้อย่าง
     เหมาะสม
กับวัย

๑๐๐.๐๐

๙๓.๑๐

๑๐๐.๐๐

๑๐๐.๐๐

๙๘.๒๘

๗.รักธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
    วัฒนธรรม และความเป็นไทย

๑๐๐.๐๐

๑๐๐.๐๐

๑๐๐.๐๐

๑๐๐.๐๐

๑๐๐.๐๐


๘.อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
   ความสุข
และปฏิบัติตนเป็น
   สมาชิกที่ดีของ
สังคม

๑๐๐.๐๐

๙๕.๔๐

๑๐๐.๐๐

๑๐๐.๐๐

๙๘.๘๕

๙.การใช้ภาษาสื่อสารได้อย่าง

    เหมาะกับวัย

๑๐๐.๐๐

๑๐๐.๐๐

๘๘.๑๗

๙๒.๗๑

๙๕.๒๒

๑๐.มีความสวามารถในการคิด
      และ
แก้ปัญหาอย่างเหมาะ
      สมกับวัย

๙๘.๘๘

๙๕.๔๐

๙๗.๘๕

๙๘.๙๖

๙๗.๗๗

๑๑.มีจินตนาการและ
      ความคิดสร้างสรรค์

๙๕.๕๖

๙๐.๘๐

๙๑.๔๐

๗๓.๙๖

๘๗.๙๓

๑๒.มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้
       และ
มีทักษะในการแสวงหา
       ความรู้

๙๘.๘๘

๙๑.๙๕

๙๔.๖๒

๑๐๐.๐๐

๙๖.๓๖

เฉลี่ยร้อยละ

๙๙.๓๕

๙๔.๑๖

๙๖.๘๖

๙๖.๘๘

๙๖.๘๑

                      ๓. ระดับการศึกษาประถมศึกษา  
        จากการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรโรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคี พุทธศักราช ๒๕๕๓
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ปีการศึกษา  ๒๕๕๗  ดังนี้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

จำนวน นร.ที่ได้ระดับ ๓ ขึ้นไป

ร้อยละ นร.ที่ได้ระดับ ๓ ขึ้นไป

จำนวนที่เข้าสอบ

จำนวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้

๑.๕

๒.๕

๓.๕

ภาษาไทย

๓๗๒

-

๑๐

๑๙

๒๘

๖๓

๕๐

๑๙๓

๓๐๖

๘๒.๒๖

คณิตศาสตร์

๓๗๒

-

๓๒

๓๗

๕๐

๖๕

๑๗๖

๒๙๑

๗๘.๒๓

วิทยาศาสตร์

๓๗๒

-

๒๔

๓๑

๒๔

๕๕

๖๕

๑๖๖

๒๘๖

๗๖.๘๘

สังคมศึกษา
ศาสนา

   - ประวัติศาสตร์

๓๗๒

-

๑๓

๑๑

๑๖

๓๒

๓๙

๖๘

๑๙๓

๓๐๐

๘๐.๖๕

๓๗๒

-

๑๐

๑๓

๑๓

๒๗

๗๗

๖๕

๑๖๗

๓๐๙

๘๓.๐๖

สุขศึกษาและพลศึกษา

๓๗๒

-

๑๐

๓๙

๓๙

๒๗๐

๓๔๘

๙๓.๕๕

ศิลปะ

๓๗๒

-

๑๒

๑๗

๔๖

๘๔

๒๐๓

๓๓๓

๘๙.๕๒

การงานอาชีพฯ

๓๗๒

-

๑๐

๒๔

๓๙

๖๖

๒๒๐

๓๒๕

๘๗.๓๗

ภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ)

๓๗๒

-

๔๑

๔๙

๕๑

๕๙

๕๘

๑๐๗

๒๒๔

๖๐.๒๒

รายวิชาเพิ่ม
เติม

   (หน้าที่พลเมือง)

๓๗๒

-

๑๗

๑๓

๑๙

๓๗

๗๕

๒๐๗

๓๑๙

๘๕.๗๕

รายวิชาเพิ่ม
เติม
   (คอมพิวเตอร์)

๑๗๑

-

๒๖

๔๐

๘๗

๑๕๓

๘๙.๔๗

รวม

๓,๘๙๑

-

๘๓

๑๒๗

๒๐๙

๒๗๘

๕๓๐

๖๗๕

๑๙๘๙

๓๑๙๔

๘๒.๐๙

ร้อยละ

-

-

๒.๑๓

๓.๒๖

๕.๓๗

๗.๑๔

๑๓.๖๒

๑๗.๓๕

๕๑.๑๒

๘๒.๐๙

-

 

ระดับ
ชั้น

จำนวนนักเรียน

สาระการเรียนรู้

เฉลี่ย

ร้อยละ

ชาย

หญิง

รวม

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

สังคมศึกษา ฯ

ประวัติศาสตร์

สุขศึกษาและฯ

ศิลปะ

การงานอาชีพแลฯ

ภาษาอังกฤษ

เพิ่มเติม (หน้าที่พลเมือง)

เพิ่มเติม (คอมพิวเตอร์)

ชั้น..

๓๑

๓๔

๖๕

๗๘.๔๔

๗๗.๘๕

๗๗.๗๒

๗๙.๒๐

๗๖.๘๒

๘๔.๙๔

๘๑.๕๙

๗๘.๓๑

๗๙.๔๓

๗๖.๙๒


-

๗๙.๑๒

ชั้น..

๔๐

๓๒

๗๒


๗๙.๗๐

๗๖.๐๒

๗๕.๕๘

๗๔.๓๑

๗๑.๓๘

๗๖.๓๕

๗๓.๘๒

๗๔.๗๗

๖๘.๖๐

๗๑.๒๕

-


๗๔.๑๘

ชั้น..

๓๓

๓๑

๖๔

๗๙.๖๓

๘๒.๓๓

๗๘.๑๗

๘๓.๑๙

๘๒.๑๔

๘๒.๙๒

๗๗.๗๔

๘๑.๖๙

๗๐.๔๒

๘๕.๓๘

-

๘๐.๓๖

ชั้น..

๓๗

๓๓

๗๐

๘๐.๖๐

๗๘.๗๓

๗๕.๑๓

๘๑.๐๕

๗๙.๖๒

๘๓.๓๓

๘๐.๙๙

๘๑.๑๔

๖๙.๐๘

๘๑.๘๔

๘๐.๘๐

๗๙.๓๐

ชั้น..

๒๔

๓๑

๕๕

๗๔.๘๘

๗๙.๓๔

๗๒.๘๓

๗๔.๙๗

๗๓.๑๙

๘๑.๒๓

๗๙.๙๖

๘๑.๑๓

๗๓.๑๖

๗๖.๕๖

๗๓.๔๐

๗๖.๔๒

ชั้น..

๒๖

๒๐

๔๖

๗๒.๒๔

๗๐.๓๙

๗๑.๕๐

๗๐.๕๕

๗๒.๓๑

๗๘.๖๘

๗๘.๗๘

๗๗.๕๒

๗๓.๙๕

๗๗.๗๗

๗๘.๐๐


๗๔.๗๐

รวม/เฉลี่ย
ร้อยละ

๑๙๑

๑๘๑

๓๗๒

๗๗.๕๘

๗๗.๔๔

๗๕.๑๖

๗๗.๒๑

๗๕.๙๑

๘๑.๒๔

๗๘.๘๑

๗๙.๐๙

๗๒.๔๔

๗๘.๒๙

๗๗.๔๐

๗๗.๓๔

หมายเหตุ      จากตารางสรุปได้ว่า    ผลการเรียนที่ยังมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนยังต่ำอยู่ คือ  ภาษาอังกฤษ   
                     
วิทยาศาสตร์   ประวัติศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   คอมพิวเตอร์

                       คณิตศาสตร์  ภาษาไทย   หน้าที่พลเมือง  ศิลปะ  กอท. และสุศึกษา พลศึกษา ตามลำดับ

                        ๔. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับชาติ
                                ๔.๑  ผลการสอบ  N-T     ปีการศึกษา  ๒๕๕๗  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ (เด็กปกติ)

กลุ่มสาระการเรียนรู้

จำนวนคน

คะแนนเฉลี่ย

ค่าเบี่ยงเบนมฐ

คะแนนเฉลี่ย
ร้อยละ

จำนวนร้อยละของนักเรียน

ที่ได้ระดับ

ปรับปรุง

พอใช้

ดี

ดีเยี่ยม

ความสามารถทางภาษา(คะแนนเต็ม ๓๕ คะแนน)

๕๘

๒๓.๘๖

๕.๕๒

๖๘.๑๗

๑.๗๒

๑๐.๓๔

๓๒.๗๖

๕๕.๑๗

ความสามารถด้านคำนวณ
(คะแนนเต็ม ๓๕ คะแนน)

๕๘

๑๗.๒๙

๖.๐๑

๔๙.๔๐

๓.๔๕

๒๕.๘๖

๓๙.๖๖

๓๑.๐๓

ความสามารถด้านเหตุผล
(คะแนนเต็ม ๓๕ คะแนน)

๕๘

๒๒.๓๑

๕.๕๕

๖๓.๗๔

๐.๐๐

๑๒.๐๗

๔๔.๘๓

๔๓.๑๐

เฉลี่ย

๕๘

๖๓.๔๗

๑๔.๖๗

๖๐.๔๕

๑.๗๓

๑๖.๐๙

๓๙.๐๘

๔๓.๑๐

 

หมายเหตุ  ได้ลำดับที่    ประเภทโรงเรียนขนาดใหญ่ สังกัด สพป.สกลนคร เขต ๒

 

                              ๔.๒  ลการสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ช่วงชั้นที่   
                                                 ชั้นประถมศึกษาปีที่     ปีการศึกษา ๒๕๕๗

ระดับหน่วยงาน

ค่าเฉลี่ย  ปีการศึกษา  ๒๕๕๗

    ไทย

   คณิต

   วิทย์

  สังคม

สุขศึกษา

  ศิลปะ

 การงาน

  อังกฤษ

   เฉลี่ย

โรงเรียน

  ๕๐.๙๕

  ๔๐.๒๕

  ๕๑.๐๓

๕๘.๔๕

๕๗.๒๐

 ๔๘.๑๓

๕๙.๘๐

๓๖.๘๘

๕๐.๓๔

ขนาด

  ๔๓.๘๒

  ๓๕.๘๗

  ๔๐.๕๘

๔๘.๙๗

๕๑.๐๔

 ๔๔.๓๘

๕๔.๙๕

๓๓.๕๔

๔๔.๑๔

จังหวัด

  ๔๕.๖๒

  ๓๗.๙๖

  ๔๒.๓๒

๕๐.๑๘

๕๐.๖๔

 ๔๔.๘๕

๕๔.๖๑

๓๕.๒๖

๔๕.๑๘

สังกัด

  ๔๔.๐๓

  ๓๖.๗๗

  ๔๐.๙๗

๔๙.๐๓

๕๐.๗๗

 ๔๔.๒๔

๕๕.๒๔

๓๒.๘๘

๔๔.๒๔

ภาค

  ๔๓.๙๖

  ๓๖.๑๔

  ๔๐.๖๗

๔๙.๑๑

๕๐.๐๕

 ๔๓.๙๔

๕๔.๗๖

๓๒.๙๙

๔๓.๙๕

ประเทศ

  ๔๕.๐๒

  ๓๘.๐๖

  ๔๒.๑๓

๕๐.๖๗

๕๒.๒๐

 ๕๔.๖๑

๕๖.๓๒

๓๖.๐๒

๔๖.๘๘

 

สรุป ๑. คะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงกว่าระดับขนาดโรงเรียน ,จังหวัด , สังกัด , ภาค และประเทศ  ทุกกลุ่มสาระ
             การเรียนรู้  ยกเว้นต่ำกว่าระดับขนาดโรงเรียน ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม

                        ๕.  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับท้องถิ่น  ปีการศึกษา  ๒๕๕๗
                        ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ 

สาระ

ภาษาไทย
(เต็ม ๒๘ คะแนน)

คณิตศาสตร์

 

วิทยาศาสตร์

 

เฉลี่ยร้อยละ

จำนวนนักเรียน

 

Mean

 

S.D.

Mean %

S.D. %

 

Mean

 

S.D.

Mean %

S.D. %

 

Mean

 

S.D.

Mean %

S.D. %

 

๗๒

 

๑๙.๓๗

๑.๗๗

๖๙.๑๘

๙.๑๔

-

-

-

-

-

-

-

-

๖๙.๑๘

 

                        ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ 

สาระ

ภาษาไทย

(เต็ม ๓๕ คะแนน)

คณิตศาสตร์

(เต็ม ๓๘ คะแนน)

วิทยาศาสตร์

(เต็ม ๓๕ คะแนน)

เฉลี่ยรวม

(เต็ม ๓๖.๖๗ คะแนน)

จำนวน

นักเรียน

Mean

S.D.

Mean %

S.D. %

Mean

S.D.

Mean %

S.D. %

Mean

S.D.

Mean %

S.D. %

Mean

S.D.

Mean %

S.D. %

 

๗๐

๒๐.๕๐

๑๑.๑๔

๕๘.๕๗

๕๔.๓๔

๑๖.๕๕

๒.๘๓

๔๓.๕๕

๑๗.๑๐

๑๖.๗๗

๕.๔๘

๔๗.๙๑

๓๒.๖๘

๑๗.๙๔

๖.๔๘

๔๘.๙๒

๓๖.๑๔

 

                                             ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ 

 

สาระ

ภาษาไทย

(เต็ม ๔๐ คะแนน)

คณิตศาสตร์

(เต็ม ๔๐ คะแนน)

วิทยาศาสตร์

(เต็ม ๓๕ คะแนน)

เฉลี่ยรวม

(เต็ม ๓๘.๓๓ คะแนน)

จำนวนนักเรียน

Mean

S.D.

Mean

%

S.D. %

Mean

S.D.

Mean %

S.D. %

Mean

S.D.

Mean %

S.D. %

Mean

S.D.

Mean %

S.D. %

 

๗๐

๒๐.๕๐

๑๑.๑๔

๕๑.๒๕

๕๔.๓๔

๑๖.๕๕

๒.๘๓

๔๑.๓๘

๑๗.๑๐

๑๖.๗๗

๕.๔๘

๔๗.๙๑

๓๒.๖๘

๑๗.๙๔

๖.๔๘

๔๖.๘๐

๓๖.๑๔

 

 
เข้าชม : 4022

 


จำนวนผู้เข้าชม
Web Counters
Web Counter
© Copyright 2010 All Rights Reserved : โรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคี
238 หมู่ 2 ถนนนิตโย ตำบลพอกน้อย อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 47220
เบอร์โทรศัพท์ 042-759197 :: Design By :
inwbong